תקנון ותנאי השימוש

תקנון ותנאי שימוש

אתר הקניות המקוון 

של חברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ


תקנון תנאי שימוש


1. כללי


1. אתר הקניות המקוון של רמי לוי (להלן "האתר"), הינו בבעלות קבוצת רמי לוי, הכוללת את רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ וכן כל חברת בת ו/או חברה קשורה אליה, לרבות אך לא רק - חברת המועדון רמי לוי שיווק השקמה, רמי לוי תקשורת בע"מ, קופיקס גרופ בע"מ, גוד פארם בע"מ, סוויץ' בי.איי מערכות ליבה בע"מ, רמי לוי לעסקים (צפון) בע"מ (להלן "הקבוצה"), ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים"), יכול לאפשר למשתמשים להירשם לאתר, להתחבר לאזור האישי, לרכוש מוצרים ושירותים מגוונים, לעקוב אחר סטטוס הזמנה, לצפות בהיסטורית הרכישות באתר, לייצר רשימות של מוצרים מועדפים, סלי קניות ואפשרויות נוספות.

2. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.

3. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, הקבוצה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד או מותג אחר, אשר עשוי להיות נגיש או מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרים שבשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תופנה לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים, אזי השימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

5. באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים, על מנת שתוכלו לרכוש ממיטב המוצרים ו/או השירותים הקיימים בישראל, בדרך קלה ובמחירים אטרקטיביים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה, אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצע למכירה, לרבות מחירו, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיוצא בזה. האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.

6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.

7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

8. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחלופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

9. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

10. הנך רשאי לבחור לעשות שימוש רק בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשותך עם הפעלתם.

11. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה. 

12. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו, כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

13. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לקבוצה ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.


2. שימושים אסורים באתר


2.1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי הקבוצה, המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר:

2.1.1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.

2.1.2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור), להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור, להעניק רישיונות משנה, לאחסן וכיו"ב חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.

2.1.3. לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה ו/או לעבודה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאתר.

2.1.4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

2.1.5. הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.

2.1.6. להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את אתר האפליקציה ו/או התוכן המופיע בו, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשמה, סמלה המסחרי ו/או סימני המסחר של הקבוצה, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב.

2.1.7. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

2.1.8. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

2.2. הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי לאתר, כולו או חלקו, ו/או לתוכן ו/או שירות המוצע במסגרתו, וזאת במקרים בהם סבורה הקבוצה כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותו התקינה של האתר ו/או מתן השירותים המוצעים בו, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה ו/או כל מי מטעמה בעניין זה.

2.3. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.


3. רישום ושימוש באתר


3.1. רכישת מוצר באתר אפשרית בשתי דרכי פעולה, כמפורט להלן:

3.1.1. האחת, לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליך לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה, כגון: שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני. בנוסף, על מנת ליהנות מכלל הכלים המוצעים באתר, ניתנת האפשרות למשתמש להזין פרטים מזהים נוספים, כגון: כתובת, גילאי ילדים, מגמת לימודים, שם בית הספר ועוד. כדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל הקבוצה להבטיח את ביצוע הקניה.

3.1.2. הדרך השנייה, הינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום מלא, באמצעות מצב "אורח". כדי להזמין מוצרים בדרך זו, נדרש המשתמש להזין רק מספר פרטי הזדהות בודדים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן "מצב אורח"). 

3.2. למען הסר ספק, באתר קיימות מגוון של אפשרויות קניה ומכירה, מבצעים שונים, שוברים, הנחות וכדומה. לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים, בנוסף לתנאים בתקנון זה. מובהר כי תנאים אלו אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר וביצוע רכישות.

3.3. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יחל תהליך אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח, על פי סוגיו, או איסוף עצמי).

3.4. ההזמנה תירשם במחשבי הקבוצה. כמו כן, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך פרק זמן קצר מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

3.5. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הקבוצה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הקבוצה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3.6. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקבוצה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.7. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של הקבוצה בטלפון, תוך יום עסקים, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.

3.8. בקשה של משתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי הקבוצה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

3.9. מובהר, כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד, לשם צרכיו הפרטיים של המשתמש ולא תתאפשר מכירה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים. 

3.10. כאמור לעיל, ניתן לשם רכישה באמצעות האתר לבצע הרשמה לאזור אישי ו/או לעשות שימוש במצב אורח. שימוש באזור האישי יאפשר למשתמש ליהנות ממגוון כלים רחב ומתקדם, לרבות ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, מעקב אחר סטטוס ההזמנה, ליצור מספר רשימות מוצרים מועדפים ועוד. שימוש במצב אורח אמנם יאפשר רכישת מוצרים בכפוף למסירת פרטים מזהים (שם, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני), אך יגביל את יכולת המעקב והניוד של המשתמש. משתמש במצב אורח יוכל ליצור רשימת מועדפים ו/או לעיין בהיסטוריית הרכישה רק מן המחשב בו הזדהה לראשונה. מכאן, וכדי ליהנות מכלל הכלים המתקדמים המוצעים באתר, ממליצה הקבוצה לבצע רישום מלא לאתר ובכך ליצור אזור אישי.

3.11. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. 


4. כשירות - הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט


4.1. רשאים להירשם ולרכוש באתר אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1.1. משתמשים בני 18 ומעלה.

4.1.2. המשתמש מחזיק בכרטיס אשראי ישראלי תקף. אין אפשרות לבצע תשלום ללא מסירת פרטי כרטיס האשראי או אמצעי אחר הקביל ע"י האתר (לרבות Paypal).

4.1.3. בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).

4.2. למען הסר ספק מובהר, כי לקבוצה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם, ככל שהתנהגותם תמצא בלתי הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, הכל, לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.


5. שעות פעילות האתר


5.1. האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת הקבוצה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.

5.2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' - ה' בין השעות 9:00-20:00.

5.3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים בשעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. שינויים כאמור יפורסמו בתקנון זה.


6. בעלות וזכויות קניין רוחני


6.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של הקבוצה.

6.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הקבוצה או של צד שלישי, אשר הרשה לקבוצה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הקבוצה לכך מראש ובכתב.

6.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם הקבוצה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין הקבוצה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של הקבוצה ואין לעשות בהם כל שימוש. 

6.4. הקבוצה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בכל הנוגע לתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, כדי להעניק היתר ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.

6.5. מובהר בזאת, כי הקבוצה המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "רמי לוי" ו/או "שיווק השקמה", שייכים באופן בלעדי, על כל הכרוך בכך, לקבוצה ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

6.6. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.


7. תוכן האתר ופרסומות


7.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת הקבוצה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.

7.2. הקבוצה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות אשר נפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. הקבוצה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

7.3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי הצדדים השלישיים הללו ולקבוצה לא תהיה כל אחריות לגביו.

7.4. באתר נכללים קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על-ידי הקבוצה. אתרים אלו ותקינות או זמינות הקישורים אליהם, אינם בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים כאמור, כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או להוות ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם.

7.5. הקבוצה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. הקבוצה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

7.6. מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור, עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת הקבוצה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.

7.7. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות "Cookies" (להלן "קוקיז"), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.

7.8. נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של הקבוצה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.

7.9. הקוקיז הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את האתר וייתכן כי אחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע כי אינך מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיז נועדו להקל עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

7.10. למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של הקבוצה באתר.


8. המוצרים הנמכרים באתר 


8.1. באתר נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה שונים, והכל כמפורט וכמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

8.2. הקבוצה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של הקבוצה. יובהר, כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הקבוצה.

8.4. מובהר בזאת, כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. הקבוצה תהא רשאית למנוע ו/או לבטל רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינן בגדר רכישה סיטונאית ו/או לצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מן האמור מובהר, כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר, יתכן כי תהא כפופה לאישור של מנהל האתר. רכישת תחליפי חלב מוגבלת ל-2 יחידות. הקבוצה רשאית לשנות את ההגבלות המפורטות בתקנון זה, בהודעה שתימסר באתר.

8.5. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מאשר, כי הינו רשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. כמו כן, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00-06:00.

8.6. מוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טיבם יש לבחור אותם, כגון פירות וירקות, יבחרו על ידי עובדי הקבוצה ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

8.7. לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק, כל עוד תאריך התפוגה המופיע על המוצר הינו בתוך פרק זמן סביר לפני תום תאריך התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הקבוצה. 

8.8. מארזי שתייה מוגבלים ל- 6 מארזים מסוגים שונים למשלוח. ככל שיוזמנו יותר מ- 6 מארזי שתייה, תהא הקבוצה רשאית להסיר את המארזים העודפים מהמשלוח ולא לספקם, וזאת ללא צורך לעדכן את המשתמש. 


9. מחירי המוצרים 


9.1. מחירי המוצרים הקובעים הינם המחירים המצוינים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. הקבוצה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.2. ככל שמחירי המוצרים באתר יעודכנו לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש, החיוב יבוצע לפי המחירים המעודכנים. 

9.3. ככל שישתנה מחירו של מוצר לאחר מועד הזמנתו וטרם מועד אספקתו למשתמש, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה בהתאם לתנאי תקנון זה (ובכפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן).

9.4. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו, תקפים לרכישה באמצעות אתר בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות ובסניפי הקבוצה ו/או בכל אתר מקוון אחר המופעל על ידה. מובהר, כי המחיר שעל פיו יחויב המשתמש הינו המחיר המופיע באתר במועד אישור ההזמנה והוא בלבד. 

9.5. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה בהתאם לתנאי תקנון זה.

9.6. כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שמשתתפים בהם יותר ממוצר אחד, יינתנו על הפריט הזול ביותר מביניהם ובמימוש המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה יותר מפעם אחת, על הפריטים הזולים ביותר. 

9.7. חיוב המשתמש בגין מוצרים במשקל יהא בהתאם למשקל המוצרים במועד שקילתם בפועל על ידי עובדי הקבוצה. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין מתבצע על בסיס הערכת המשקל של המוצרים המוזמנים במשקל. מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל, תתכן סטייה סבירה בין המשקל המוערך בעת ביצוע ההזמנה, לבין משקל המוצרים שיסופקו בפועל ולפיכך, החיוב ייעשה בהתאם למשקל המוצר שיסופק בפועל למשתמש ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

9.8. בעת הזמנת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מלונים, חצילים, אבטיחים), יתבקש המשתמש לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור לעיל.

9.9. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).


10. התשלום


10.1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בישראל בלבד ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט והעסקה תאושר למשתמש.

10.2. על אף האמור לעיל, הקבוצה רשאית לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ו/או חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

10.3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בקבוצה במועד ההזמנה.

10.4. הקבוצה רשאית להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

10.5. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת האתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.


11. דמי משלוח


11.1. הזמנה באתר תחייב את המשתמש בתשלום דמי משלוח, בסכום שיצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח יתווספו לתשלום עבור ההזמנה.

11.2. מחיר דמי המשלוח עשוי להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של  

הקבוצה ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.   


12. אספקת המוצרים 


12.1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שצוין על ידי המשתמש, ובכפוף לאזורי    

   האספקה, כמצוין בתקנון זה.

12.2. מועדי האספקה שיוצעו באתר יהיו בהתאם ליכולת האספקה באותה עת ובכפוף  

לשיקול דעת הקבוצה.

12.3. הקבוצה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים במועד שתואם, אולם לעתים לא כל המוצרים זמינים לפיכך, הקבוצה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה, וזאת בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בגין אי אספקת מוצר כלשהו, אף אם צוין בהזמנה. מובהר, כי המשתמש לא יחויב בגין מוצר שלא יסופק בפועל.

12.4. ככל שמוצר מסוים שהוזמן אינו זמין במלאי, הקבוצה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק מוצר חלופי דומה ככל הניתן למוצר שהוזמן. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל המשתמש על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. ככל שלא יעלה בידי הקבוצה ליצור קשר עם הלקוח, יסופק מוצר חלופי על פי שיקול דעת הקבוצה. יובהר, כי מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר שהוזמן. ככל שהמשתמש אינו מעוניין במוצר החלופי אשר יסופק לו, יהא רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת ביצוע האספקה, או לחלופין ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ולהחזיר את המוצר החלופי. במקרה כזה, יזוכה המשתמש במלוא מחירו של המוצר החלופי.

12.5. ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען שאליו בוצעה ההזמנה, יהא על המשתמש לאשר טלפונית באמצעות מוקד שירות הלקוחות, להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו. בהעדר אישור טלפוני כאמור, תוחזר ההזמנה לחנות ועל המשתמש תחול האחריות לתאם עם מוקד שירות הלקוחות מועד אספקה חדש. מובהר, כי אי תיאום מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש, לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה שבוצעה על ידו.

12.6. במשלוח המוצרים בשנית, יחויב המשתמש בתשלום נוסף עבור דמי משלוח, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב בעת ביצוע ההזמנה.

12.7. מובהר, כי ככל שהמשתמש יאשר להשאיר את המוצרים בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, המשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי האחריות על המוצרים תחול עליו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה, לרבות בגין גניבה ו/או קלקול בקשר למוצרים שהושארו כאמור.

12.8. בעת ביצוע הזמנתו הראשונה של המשתמש באמצעות האתר, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לשם אספקת המוצרים, לרבות הצגת תעודה מזהה.

12.9. אי עמידת הקבוצה במועד האספקה שתואם, מכל סיבה שהיא, לא תפטור את המשתמש מתשלום עבור הזמנה שסופקה לו בפועל.

12.10. המוצרים המוזמנים יארזו בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול דעת הקבוצה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.


13. החזרת מוצרים


13.1. מובהר בזאת, כי על המשתמש חלה החובה והאחריות לבדיקת תכולת ההזמנה שסופקה לו ולהשוותה לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

13.2. החזרת מוצרים פסידים ו/או מתכלים, כגון – מוצרי חלב ו/או ירקות ו/או פירות- תתאפשר עד 14 יום מתאריך התפוגה כנגד הצגת חשבונית בלבד. 

13.3. החזרת מוצרי מזון שאינם פסידים ו/או מתכלים), תתאפשר עד 21 ימים ממועד ההזמנה או עד מועד פקיעת תקופת תוקף המוצר, לפי המוקדם מבין השניים. 

13.4. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון ואינם מוצרים פסידים ו/או מתכלים ו/או שלא קיים לגביהם מועד תפוגה, תתאפשר עד 21 ימים ממועד אספקתם בפועל למשתמש.

13.5. לא תתאפשר השבת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, ככל שהפגם היה קיים במוצרים במועד אספקתם למשתמש.

13.6. משתמש הטוען לאי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שסופקו בפועל המסופקים ו/או במקרה של אי שביעות רצון מהמוצרים שסופקו, על השתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בתוך פרק הזמן האמור, תהווה ויתור של המשתמש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

13.7. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

13.8. מובהר בזאת, כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בתשלום דמי משלוח נוספים, בהתאם לתקנון זה.


14. ביטול ושינוי הזמנה


14.1. שינוי הזמנה על ידי המשתמש תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה ובהתחשב בהעדפות המשתמש.

14.2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד 6 שעות לפני מועד האספקה שתואם. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה, יזוכה המשתמש מהתשלום ששולם על ידו, אולם הקבוצה תהא רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בגין הביטול.

14.3. לא ניתן לבטל ו/או לשנות את ההזמנה לאחר ביצוע אספקת המוצרים בפועל והמשתמש יחויב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

14.4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך האתר. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק טלפונית, דרך שירות מוקד הלקוחות עד 10 שעות לפני מועד האספקה שתואם. מובהר, כי ביצוע עדכון להזמנה הינו כביצוע הזמנה חדשה, ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים באתר, כפי שיהיו במועד עדכון ההזמנה. עוד מובהר, כי בעת פעולת עדכון ההזמנה באתר, מתבצעת שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אולם אין מדובר בחיוב האשראי, אלא בשמירה של מסגרת בלבד.

14.5. הקבוצה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה, בכפוף למסירת הודעה על כך למשתמש, לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול על ידי הקבוצה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה, אולם במקרה של שינוי, יחויב המשתמש בהתאם לשינוי שבוצע בהזמנה.

14.6. החזרת מוצרים וביטול הרכישה יהיו בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות הקבוצה, כפי שתקבע מעת לעת.  


15. מועדון לקוחות


15.1. הקבוצה רשאית, אך לא חייבת, לצרף את המשתמש המזמין באמצעות האתר, גם למועדון הלקוחות של הקבוצה. על המשתמש חלה האחריות לקרוא ולאשר את תנאי תקנון המועדון ולאשר כי הינו מסכים לכל תנאיו.

15.2. משתמש שמצוי ברשותו כרטיס מועדון לקוחות, יתכן כי יתבקש על ידי האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שיוכל ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות לחברי המועדון.


16. מבצעי מכירות


16.1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

16.2. המבצעים הנערכים באתר, תקפים בעת רכישה באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בקבוצה והם אינם חלים בהכרח בעת רכישה באתר. הקבוצה לא תהא מחויבת למכור באתר מוצרים בתנאי מבצע, גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע בחנויות הקבוצה. כמו כן, מבצעים המוצעים באתר, לא יחולו בהכרח בחנויות ו/או בסניפי הקבוצה.

16.3. כל מבצע שייערך באתר, יהיה בתוקף בתוך המועדים שייקבעו ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בתנאי המבצע.

16.4. המחירים המצוינים לצד המוצר המוצע במסגרת המבצע, נכונים ליום האספקה בלבד.  

16.5. כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה שמשתתפים בהם יותר ממוצר אחד, יינתנו על הפריט הזול ביותר מביניהם ובמימוש המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה יותר מפעם אחת, על הפריטים הזולים ביותר. 


17. הגבלת אחריות


17.1. הקבוצה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות, לרבות בעיות בגישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהקבוצה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

17.2. הקבוצה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

17.3. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של הקבוצה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות הקבוצה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

17.4. מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך הקבוצה אינה אחראית על מידע זה.

17.5. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

17.6. הקבוצה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת, המשתמש פוטר את הקבוצה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

17.7. הקבוצה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון), הנובעת ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

17.8. הקבוצה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לקבוצה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

17.9. ככל שבאתר מופיע מידע פרסומי ו/או קישורים לאתרים נוספים, אין הקבוצה אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

17.10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא הקבוצה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו והתמורה ששולמה על ידי המשתמש.

17.11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר והנם באחריותם בלבד.

17.12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

17.13. בכל הנוגע למידע אודות אלרגניים ו/או גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו, טרם השימוש בו.

17.14. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

17.15. הקבוצה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:


18.1.1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

18.1.2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 

18.1.3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי הקבוצה ובין על ידי צדדים שלישיים;

18.1.4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

18.1.5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

18.1.6 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

18.1.7 שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי הקבוצה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לקבוצה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי הקבוצה עקב שיבוש כאמור.

18.1.8 אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.


18 אבטחת מידע


18.1 באתר מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

18.2 המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיהא בה כדי לשבש את פעולת האתר, לרבות ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

18.3 הקבוצה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

18.4 הקבוצה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש ו/או כל שימוש לרעה אחר בפרטיו, ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא החליף את הסיסמא מעת לעת, כמומלץ.


19 פרטיות


19.1 בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של הקבוצה והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של הקבוצה. הקבוצה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא הקבוצה רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר לקבוצה.

19.2 משתמש שאינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יודיע על כך לקבוצה במפורש בכתב בהתאם להוראות כל דין, כאשר ידוע למשתמש כי אי הכללת פרטיו במאגרי המידע של הקבוצה עשויה למנוע את הענקת שירותי הקבוצה, כולם או חלקם.  

19.3 הקבוצה תהא רשאי להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמש וזאת בין היתר לצורך שיפור השירותים והקשר עם המשתמש, וכן לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, כאשר מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

19.4 הקבוצה תשמור את המידע שנמסר ו/או שנאסף אודות המשתמש במאגרי המידע שלה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה, בכפוף להוראות תקנון זה והדין.


20 אספקה ליחידות צבא


20.1 הקבוצה אינה מתחייבת למועד אספקה מדויק ליחידות הצבא, מאחר שההזמנה נמסרת לנציג הצבא באמצעות סניף הדואר או דואר נע והמסירה בפועל לחייל המזמין מתבצעת באמצעותם. הקבוצה לא תישא באחריות בכל הנוגע לנזק ו/או אובדן ו/או גניבה ו/או פגיעה אחרת, הנוגעת להזמנה שהועברה באמצעות נציג הצבא ולא הגיעה ליעדה.

20.2 הזמנה שנמסרה לנציג מטעם הצבא דינה כהזמנה שהגיעה ליעדה בהתאם לתקנון זה.

20.3 במידה והחייל עזב את הבסיס לפני אספקת ההזמנה, באחריות הצבא להחזיר את החבילה לשולח. ככל שלא תוחזר ההזמנה כאמור, אזי מדובר במסירה לנציג הנמען לכל דבר ועניין.


21 ציות לתנאים ושיפוי


21.1 המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

21.2 כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את הקבוצה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לקבוצה אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.


22 זמינות ו/או שינוי האתר


22.1 הקבוצה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. 

22.2 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה הקבוצה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

22.3 הקבוצה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.


23 התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד הקבוצה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

24 סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת   ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

25 שונות


25.1 תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

25.2 תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הקבוצה.

25.3 אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

25.4 הקבוצה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.


26 יצירת קשר


26.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של הקבוצה באמצעות טופס יצירת קשר, בטלפון: ______________בדואר: _________________ 

מייל: _____________________________.


26.2 כל הודעה אשר תשלח על-ידי הקבוצה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא"ל – ביום מסירתה.