הסכם פשרה

הסכם פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ 44163-03-21 איל יצחק נ' רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

 

בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ("החוק"), מובא בזאת לידיעת הציבור, כי לביהמ"ש הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ("ההסדר") בתובענה לעיל, שהצדדים לה הם: אייל יצחק ("התובע"), המיוצג ע"י עו"ד גיא אלון ("ב"כ התובע"); רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ ("רמי לוי או "הנתבעת"), המיוצגת ע"י עו"ד רונית סיטון-זלקינד ממשרד מ.פירון ושות', עורכי דין ("ב"כ הנתבעת").

1.      ענייני התביעה: בטענה כי הנתבעת מטעה באופן סימון, סידור והצבת מוצרי מזון מסוג תחליפי גבינה בסניפיה. לטענת התובע, מציבה הנתבעת בסמוך למוצרים אלו שלטי מבצע תוך שימוש במילה "גבינה" וזאת, הגם שהמוצר (בהגדרתו על פי הדין) אינו מוצר מסוג גבינה. עוד לטענת התובע, המיקום שבו הוצבו חלק ממוצרים אלו עלול להטעות את הצרכן לחשוב שמדובר בגבינות. לאחר הידברות בניהם, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לסיום המחלוקות מבלי שצד מודה בטענות משנהו.

2.      קבוצת התובעים: הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה היא כלל לקוחות הנתבעת אשר הוטעו לרכוש מוצרים שתוארו כ-'גבינה' בשעה שאינם גבינה בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור ("חברי הקבוצה").

3.      באי כוח הצדדים: ב"כ התובע, עו"ד גיא אלון מרחוב שמשון 39, חיפה (טל': 077-9630355 פקס: 073-2404955); ב"כ הנתבעת, עו"ד רונית סיטון זלקינד, מ.פירון ושות' עורכי דין, רחוב השלושה 2, תל אביב (טל': 03-7540113; פקס: 03-7540031). מודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט.

4.      התחייבויות הנתבעת: הטבה לציבור – הצדדים הסכימו כי הנתבעת תעניק לציבור פיצוי כספי בסכום מצטבר של 281,471 ₪, בדרך של הנחה בסך 1 ₪ לכל צרכן בגין רכישה ממגוון מוצרי גבינה שפורטו בבקשה לאישור הסדר פשרה (ועד לסכום הפיצוי הכולל). הסדרה לעתיד – הנתבעת מתחייבת להגדיר במערכותיה הממוחשבות את כינויים של כל תחליפי הגבינה המשווקים ו/או הנמכרים על ידה בהתאם לכל דין; הנתבעת מתחייבת לסמן את כל תחליפי הגבינה המשווקים ו/או הנמכרים על ידה בהתאם לכל דין; הנתבעת מתחייבת להקפיד על תקינות מידוף ושילוט של תחליפי הגבינה בכלל ובמהלך מכירה מיוחדת בפרט ולקיים בדיקות שוטפות בסניפיה; הנתבעת מתחייבת לחזור ולחדד כללי עבודה אלו מדי חודש וכן, לבצע בדיקות שוטפות ולוודא במסגרתן את כינוי המוצרים במערכת הקופות ואופן סימון והצבת מוצרי תחליפי הגבינה, על מנת למנוע הישנות מקרים כפי שהתגלו לכאורה במסגרת בקשת האישור והתובענה.

5.      שכר טרחה וגמול מומלצים: שכר הטרחה המומלץ לבית המשפט לפסוק לב"כ המבקש הוא 46,000 ₪ בתוספת מע"מ והגמול המומלץ לפסוק למבקש הוא 14,000 ₪.

6.      ויתור על תביעות: עם אישור הסדר הפשרה בפסק דין, יתגבש מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה ביחס לעילות התביעה, למעט כלפי חברי הקבוצה שמסרו הודעת פרישה כדין, ויראו את כל חברי הקבוצה כמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לעילות התביעה, לרבות כלפי הנתבעת ו/או כל מי שקשור אליה ו/או מי מטעמה.

7.      הימנעות: חבר קבוצה שאינו מעוניין כי יחול עליו ההסדר, רשאי לבקש מביהמ"ש (עם העתק לב"כ הצדדים), לא יאוחר מ-45 ימים מיום פרסום מודעה זו, להתיר לו לצאת ממנה, ולא – ייחשב לעניין הסדר זה כמי שנתן הסכמתו להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר, ובכלל זה כמי שהתגבש כלפיו ובעניינו אוטומטית, ויתור וסילוק (כהגדרת מונח זה בהסדר). הבקשה תכלול שם מלא, ת.ז., כתובת, ראיה על הימנות בקבוצה, מספר טלפון, ודואר אלקטרוני של חבר הקבוצה. אדם/גורם שביהמ"ש לא יאשר את בקשתו ייחשב לעניין הסדר זה כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשרותו בהסדר זה ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו ויתור וסילוק.

8.      התנגדות: אדם הנמנה עם הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת הבקשה, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית, הממונה על הגנת הצרכן והיועמ"ש, רשאים להגיש לביהמ"ש בכתב, לא יאוחר מ-45 יום מפרסום מודעה זו, התנגדות מנומקת להסדר וכן להמלצה בעניין גמול ושכר טרחה לפי סעיף 18(ז)(2) לחוק.

9.      הסכם הפשרה עומד לעיון הציבור אצל בא כוח הקבוצה, ובפנקס התובענות הייצוגיות באינטרנט.

10.  שונות: האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של ההסכם (על נספחיו), והוא בלבד, הוא הנוסח המחייב. בכל סתירה בין מודעה זו לבין הנוסח המלא, יקבעו ההוראות בהסכם הפשרה.

11.  תוקף ההסדר מותנה בקבלת אישור ביהמ"ש.


גיא אלון, עו"ד

ב"כ התובע


רונית סיטון זלקינד, עו"ד

מ.פירון ושות' עורכי דין

ב"כ הנתבעת